مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

فعالیت های حرفه ای

 • تهیه و تنظیم انواع قراردادها :

  مشاوره در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای طراحی، تــأمین و ساخت شــــامل : قراردادهای EPC -PC -EP -BOT …

 • ادعاهای فنی و قراردادی – Thechnical & Contractual Claims

  مشاوره، مدیریت و تهیه طرح دعــاوی در حوزه ادعاهای فنــی و قراردادی. تلفیــق قوانین و بخشنامه ها با مستندات قراردادی. تأمیندلیل و مشاوره، مدیریت تهیــه لایحه تأخیــرات پـــروژه از طریق مستدل نمودن گزارشــات و مستندات پــروژه با بخشنامه های مربوطه و مفاد مندرج در قرارداد که مقدمات ادعاهای مالی پروژه را فراهم خواهد نمود. نهــایتاً کمی سازی دعاوی فنی، قراردادی و زمانی پروژه ها در راستای تهیه بسته ادعاهای مالی و بالاسری های جذب نشده در پروژه.

 • کارگاه های آموزشی قرارداد و مدیریت ادعا :

  برگزاری کارگاه های آموزشی مبانی و قوانین مدیریت ادعا و تشریح نحوه تهیه بسته ادعاهای فنی،قراردادی و مالی در پروژه های عمرانی.

  برگزاری کارگاه های آموزشی اصـــول تنظیم قراردادها با موضوعیّت تبیین قــوانین مربوط به توافقات و الزامات نگارش قرارداد.

 • پاد ادعا یا دعاوی – Cross Claims :

  همیــشه این امکان وجود دارد که هر یک از طرفیــن قــرارداد مـــورد Claim واقع شوند. ازاینرو میبایست همواره آمار Claimهای احتمـــالی استخراج گردد تــا بتوان از آنها به عنوان پاد ادعا یا دعاوی در مقاطع مختلف استفاده نمود.