مهندس آمری نیا – کارگاه آموزشی مدیریت ادعا –04

دوره های آموزشی مدیریت ادعا برای سرپرستان کارگاه

شرکت پارسیان فعال در حوزه معدن و نفت و گاز

www.claimlaws.ir

۰۸/۰۹/۱۳۹۷

 

 

درج پاسخ