مهندس آمری نیا - کارگاه آموزشی مدیریت ادعا - پتروشیمی جم-۰۷

دومین کارگاه آموزشی مدیریت ادعا و جلسه پرسش و پاسخ در جمع کارشناسان محترم مجتمع پتروشیمی جم در آبان ماه برگزار شد.

عسلویه – مجتمع پتروشیمی جـــم

آبان ماه ۹۷

سرفصل کلی مطالب عنوان شده :

شرح مبانی حقوقی پیمان شامل :
۱-    تعریف اقسام عقود
۲-    منشأ پیدایش قراردادها
۳-    تعریف جایگاه  قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
۴-    حقوق تعهدات و مسئولیتهای  قراردادی
۵-    تشریح الزامات قراردادی و مبانی الزامات خارج از قرارداد
۶-    شروط باطل و تاثیر آنها در قراردادها
تعریف ادعا  و دسته بندی انواع آن شامل :
۱-    ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار
۲-    ادعاهای زمانی
۳-    ادعاهای کیفی
۴-    ادعاهای هزینه ای  ( مالی )
تشریح روش های مدیریت ادعا بر اساس فرایند های تعریف شده در  الحاقیه ساخت -Extension of PMBOK  شامل :
۱-    روش های شناسایی و تبیین منابع پیش نیاز جهت امکان سنجیِ طرح و یا دفاع از ادعاها
۲-    روش های مستدل و عملی  برای کمی سازی ادعاها
۳-    روش های عملی برای  پیشگیری از ادعاها
۴-    روش های مستند جهت یافتن راه‌حل  و یا توافق در ادعاها
تعیین خسارت :
– تشریح روش های تعیین خسارت ناشی از نقض تعهدات  قراردادی

 

 

1 نظرات

درج پاسخ