P-P-01

پرسش :

مطابق با شرایط عمومی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱) در صورت عدم انجام تعهد از سوی پیمانکار، کارفرما در چه مواردی اختیار انجام آن تعهدات را دارد؟

پاسخ :

بر اساس ماده ۲۲۲در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید. در شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) در ۸ مورد به شرح زیر به کارفرما در خصوص عدم تعهد پیمانکار اختیاراتی داده شده است که توجه به آنها برای هر دو طرف ضروری می باشد. …..دانلود متن کامل

گردآوری: رسول حیدری مهارلویی

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع، منظور از مطالبات پیمانکار که سقف % ۲۰ آن مبنای خاتمه پیمان است مبلغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده است یا مبالغ خالص دریافتی پیمانکار ؟

پاسخ :

با سلام – در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع و  در بند «و» ماده ۱۱ آن، منظور از مجموع مطالبات پیمانکار که به تأخیر افتاده ، مبلغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده می باشد …..دانلود متن کامل پرسش و پاسخ

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

آیا طـــرح دعوی و رسیدگی به شکایات در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آنها دستگاه دولتی می باشد، بدواً منوط به طرح اثبات تخلف کارفرما در دیوان عدالت اداری (قبل از مراجعه به محاکم قضایی)  است؟

پاسخ :

در برخی از موارد ادعا می شود که طرح دعوی و رسیدگی به شکایات در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آنها دستگاه دولتی باشد، بدواً منوط به طرح دعوا و اثبات تخلف در دیوان عدالت اداری و قبل از مراجعه به محاکم قضایی است. در این راستا، مستند به آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادنامه های شماره ۱۹۷/۷۹ و ۳۳/۷۵ و رأی وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان به شماره ۵٩- ٧١/۴/٣٠ : اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها مستند به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد.…..متن کامل را از اینجا دانلود نمایید.

…..متن رای مربوط به دادنامه شماره ۷۹/۱۹۷ را از اینجا دانلود نمایید.

…..متن رای مربوط به دادنامه شماره ۷۵/۳۳ را از اینجا دانلود نمایید.

 

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرســش :

اگر درقــرارداد ذکر شده باشد که طرفین “می‌توانند” به داوری مراجعه کنند، مراجعه به داوری اختیاری خواهد بود؟ یا طرفین مکلف به مراجعه به داوری هستند؟

پاسخ :

درخصوص دعوای شرکت س به نمایندگی م.ش. بهطرفیت دهیاری صالحآباد شرقی آقای م.ع. به خواسته مطالبه مبلغ ** ریال بابت تعدیل صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره ** مورخ ** به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه‌های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده ۵۳ قرارداد فیمابین خواهان و خوانده در صورت اختلاف فیمابین، داور می‌بایست اعلام نظر نماید…..دانلود متن کامل به همراه رای دیوان عدالت اداری راجع به ابطال ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرســـش :

در قراردادی مدت اوّلیه به اتمام رسیده است و کارفرما در حال بررسی تأخیرات مجاز و غیر مجاز می باشد. با توجه به حجم عملیات، این پروسه زمانبر است. از یک طرف کارفرما به دلیل محدودیت قراردادی (شرایط قرارداد) امکان تمدید مشروط هم ندارد. یعنی استفاده از عبارت معروف ” بدیهی است تمدید مدت زمان قرارداد به شرح این ابلاغیه به منزله مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار نبوده و کارفرما پس از اتمام زمان قرارداد و تمدیدهای مربوطه، نسبت به بررسی تأخیرات اقدام و مطابق با مفاد مندرج در قرارداد اقدام خواهد نمود” و از طرف دیگر پیمانکار به هردلیلی مجبور به انجام فعالیتهای اجرایی در کارگاه در فاصله زمانی تعیین تکلیف تأخیرت مجاز و غیر مجاز می باشد. به عبارتی کارگاه فعال است. تأمین اجتماعی لیست بیمه قراردادی که مدت آن به اتمام رسیده ( و تمدید هم ندارد) را نمی پذیرد. راهکار چیست ؟

پاسخ :

مطابق با بند(ج) ماده “۳۰ ” و یا شرایط مشابه با این بند که در اکثر شرایط عمومی پیمان ها وجود دارد، معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می شود. یعنی تا تعیین تکلیف موضوع تأخیرات (البته با توجه به حجم قرارداد)، معمولاً مدت زمان قابل توجهی نیاز است. در این شرایط و برای خروج از بن بست و جلوگیری از تعلق جریمه بیمه و پوشش سایر مسئولیت ها،  روش زیر متصور است و می تواند راهگشا باشد …..دانلود متن کامل

 

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

اشکال مختلف روش تعدیل قراردادها کدامند ؟

 • تعدیــل قراردادی شامل :
  • پیش بینی تعدیل در متن قرارداد.
  • توافق در خصوص تعدیل پس از انعقاد قرارداد.
 • تعدیـــل قانونی
 • تعدیـــل قضایی
 • …..دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


 

پرسش :

شروط ضمنی درقراردادها به چه معناست ؟

به طورمعمول شرط در ضمن عقد واقع می شود. شرط ضمن عقد بی گمان با مفاد آن پیوند دارد، خواه به صراحت در عقد بیان شود(شرط صریح) یا از طبیعت عقد و عرف و عادت و قانون به طور ضمنی استنباط شوند. طرفین قرارداد هیچ گاه نمی توانند کلیه خواسته های …..دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


 

پرسش :

در جریان داوری قراردادها، جرح داور به چه معناست و چه کسی میتواند دارو را جرح کند ؟

جرح و سلب صلاحیت از داور، روشی برای تأمین و تضمین صحت و سلامت داوری در زمانی که استقلال و بی طرفی داور، مورد تردید موجه واقع می شود یا  .....دانلود متن کامل

 

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

با توجه به صراحت ماده ۴ پیمان اجرای قراردادهای ساختمانی بصورت سرجمع، مبنی بر تبعیت مدت پیمان از شرایط ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱)، در صورت تأخیر در انجام تعهدات مالی کارفرما، استفاده از بخشنامه ۵۰۹۰ برای محاسبه تمدید مدت پیمان مجاز می باشد؟

مطابق با بند “ز” پیمان اجرای قراردادهای ساختمانی بصورت سرجمع، کارفرما موظف به .....دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

در اختلافات قراردادی، در چه شرایطی “موافقتنامه سازش” در حکم رأی داور است ؟

چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، “‌داور” قرار سقوط دعوای داوری را …..دانلود متن کامل

 

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

در پیمانهای منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه سرجمع و متر مربع زیربنا در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده ۴۸ (موضوع ماده ۱۳ بخشنامه سرجمع) مصالح پایکاری که اجرا نشده و به کارفرما تحویل می شوند، مشمول پرداخت مبلغ جبرانی آثـــار ناشی از تغییــر قیمت ارز می باشند؟

در پیمانهای منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه سرجمع و متر مربع زیربنا در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده ۴۸ (موضوع ماده ۱۳ بخشنامه سرجمع) مصالح پایکاری که اجرا نشده و به کارفرما تحویل می شود، با توجه به اینکه به استناد ماده ۱۳ و بند…..دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


 

پرسش :

آیا با بطلان قرارداد، اعتبار شرط داوری از بین می رود ؟

شرط داوری که به صورت جزئی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی، به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود….دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

فرق تلف منفعت و عدم النفع چیست ؟

مرز ظریفی بین تلف منفعت و عدم النفع وجود دارد. تلف منفعت، تلف منفعتی است که به تدریج از اعیان تراوش می کند و اندازه آن به اندازه اجرت المثل مال است. ولی عدم النفع….دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


 

پرسش :

قاعده ربوس( تغییرات بنیادین اوضاع و احوال) در قراردادها و معاهدات بین المللی چیست ؟

ربوس (Rebus) : شرط ضمنی در هر عهدنامه دایر بر اینکه عهدنامه تا موقعی معتبر است که اوضاع و احوال و شرایط موجود در زمان انعقاد آن، تغییر اساسی نکند….دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


 

پرسش :

منظور از قوانین داوری آنسیترال در قراردادهای تجاری چیست ؟

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. روشها و ابزارهای اتخاذی توسط آنسیترال برای نوسازی و یکسان سازی حقوق تجارت بیــن الملل را می توان به سه دسته کلی در سه سطح متفاوت تقسیم کرد...دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

منظور از تأمین دلیل چیست ؟

تأمین دلیل به معنی تهیه و حفظ دلایل است برای زمانی است که مورد نیاز باشند. بعبارتی چنانچه دلائل و مدارکی وجود داشته باشند که در حال از بین رفتن هستند یا احتمال از بین رفتن آنها وجود دارد و در حال حاضر آمادگی استفاده از این دلائل برای طرح دعوی وجود ندارد، در این صورت تصمیم گرفته می شود که … دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

شورای عالی فنی کیست و چه وظایفی دارد ؟

مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱ ) مرجع حل اختلاف با موافقت رئیس سازمان برنامه و بردجه، شورای عالی فنی می باشد. شورای عالی فنی کیست و چه وظایفی دارد ؟

 بر اساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره۸۰ قانون بودجه  شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد:

الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن.

ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.

ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آنکه درقالب قرارداد و ضوابط مربوط، پیش‌بینی لازم برای‌جزئیات جبران هزینه و خسارات، مورد بحث نشده باشد. دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

اسناد خزانه اسلامی چیست ؟

اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌‎های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

قواعد  اصلی جبران خسارت کدامند ؟

دو قاعده اصلی جبران خسارت، قاعده اتلاف و قاعده ضمان ید است. بر طبق قاعده اتلاف : “هر کس مال غیر را تلف کند مسئولیت دارد” مشخصاً این قاعده ناظر به تلف اموال است و فقط ناظر در جبران نوعی از خسارت است که به شکل تلف مال باشد. مال شامل عین و منفعت اعیان میشود و به طور ساده شامل اجزائی می شود که در زمان اتلاف، جزء موجود دارائی باشند . قاعده دیگر، قاعده ضمان ید است.دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی بجای سپرده حسن انجام کار مجاز است ؟

مطابق با تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۶؛ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نماید. دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

شرایط قبول داوری قراردادها  از جانب شورای عالی فنی کدامند ؟

 • پیش بینی داوریِ شورای عالی فنی در اسناد و مدارک پیمان.
 • عمرانی بودن محل اعتبار طرح.
 • عدم طرح اختلاف در مراجع قضایی بر اساس درخواست خواهان.
 • عدم تسویه حساب نهایی و یا هرگونه توافق مبنی بر عدم ارجاع اختلاف به داوری.
 • دانلود فایل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

در قراردادها، Hardship  (شرط مذاکره مجدّد) را می توان معادل فورس ماژور دانست ؟

فورس ماژور: یکی از شروط اساسی مشارکت ]قرارداد های [ بین المللی، پیش بینی شرط قوه قاهره و آثار تحقق آن است که البته ممکن است راساً در قرارداد توافق و آثار آن تبین شود، یا اینکه به تعاریف پذیرفته در قوانین کشور میزبان، یا کشور ثالث دیگر و در نهایت به اصول و عرف مورد استفاده در حقوق بین الملل ارجاع گردد. دانلود متن کامل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

اینکوترمز (Incoterms) در قرارداد های تجاری چیست ؟

پاسخ :

اینکو تِرمز( Incoterms) : یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.اینکو‌ترمز به مسائل مرتبط با مراحل تحویل کالا از فروشنده به خریدار می پردازد.مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات، صادرات کالاها و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی است و ….. دانلود متن کامل و جدول مراحل

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

آیا کارفرما میتواند در قالب ۲۵% یک فصل را کامل از قرارداد حذف کند یا خیر؟

پاسخ :

در صورتیکه  نشریه۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان ساخت برای کارهای پیمانکاری) منضم به پیمان باشد.براساس ماده ۲۹ جمع مربوط به حذف یا کاهش مقادیر می‌بایست حداکثر  برابر ۲۵ درصد “مبلغ اولیه پیمان” باشد. لکن محدودیتی برای اعمال حذف یا کاهش در ردیف یا فصل عنوان نشده است. وفق الذلک میتوان در صورت لزوم فصل یا فصولی از فهرست منضم به پیمان را حذف کرد به شرط آنکه اثر احجام حذف شده بر روی “مبلغ اولیه پیمان” بیش از سقف ۲۵ درصد نباشد.

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


پرسش :

ایا کارفرمایان می توانند یک ساختمان را به چند قسمت(سفتکاری – نازک کاری- تاسیسات مکانیکی و برقی) یا چند پارت تقسیم هر یک را به مناقصه بگذارند؟ این عمل شکست معاملات نیست؟

پاسخ :

باستناد مصوبه شماره ۶۳۰۰۷/ت۲۳۳۳۱هـ مورخ ۱۹/۱۲/۸۱ هیات وزیران، در کارهایی که موضوع آنها دربرگیرنده چند رشته مختلف باشد در صورتی که مبالغ برآورد کار در رشته فرعی بر اساس آخرین فهرست بهاء کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان فهرست بهاء، و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا درشته اصلی انجام می‌شود.

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


 پرسش :

بخشید یک سوال داشتم. در چه مواردی در ماده ۴۸ خیار شرط به نفع پیمانکار است؟ به عبارتی دیگر در ظاهر خاتمه پیمان با پیمانکار ولی باید با نظر نهایی کارفرما باشد؟  و آیا تاخیر در تحویل کارگاه (با توجه به شرایط گفته شده در شرایط عمومی پیمان) را میتوان در ظاهر خیار شرط به نفع پیمانکار دانست یا خیر.

پاسخ :

با سلام – به لحاظ حقوق پیمان، ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، خیار شرط بدون تعیین مدت است. که هم شرط را باطل میکند و هم قرارداد را. حقوقدانان به ماده ۴۸ ایراد می گیرند و آن را ناشی از عدم تسط نویسندگان شرایط عمومی به مبانی حقوقی قراردادها می دانند زیرا با ماده ۴۰۱ قانون مدنی منافات دارد. اما در شرایط عمومی پیمان در چندین ماده به دلایل مختلف و برای اینکه قرارداد را بتوان تعیین تکلیف نمود، به ماده ۴۸ ارجاع داده شده است. همانند مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ – که در واقع این موضوع باطل نشدن شرط و پیمان را می تواند توجیه کند.بدیهی است در این موارد، ماده ۴۸ به نفع پیمانکار می باشد.لکن بعنوان مثال در ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان، این موضوع میتواند به نفع پیمانکار نباشد و یا اگر فقط استدلال نماییم به ماده ۴۸ و مقدمه آن، این موضوع نیز می تواند برای پیمانکار مشکل ایجاد نماید.این مواردی را که عرض کردم – منوط به این است که قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ منعقد شده باشد.

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

قرارداد و مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا


12 نظرات
 • نوشته شده توسط علی رضا باقری بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۱۱:۰۰ ب.ظ

  سلام بر مدیر گروه فایل صوتی را در وبسایت پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید?

  پاسخ
 • نوشته شده توسط مهدی کانی اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶ at ۱:۱۱ ق.ظ

  با سلام. در صورتیکه با حذف یک آیتم خاص توسط کارفرما ، پیمانکار دچار ضرر هنگفت شود ( به عنوان مثال سود یک آیتم معادل سود کل قرارداد باشد و این امر قابل اثبات نیز باشد ) آیا پیمانکار میتواند ادعای ضرر و زیان کند ؟

  پاسخ
 • نوشته شده توسط مرتضی ثابت مرداد ۱۷, ۱۳۹۶ at ۱۲:۰۸ ب.ظ

  نحوه بکارگیری ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی‌ و ده‌ درصد (10%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی‌ خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد." اولا آیا هر نوع مصالحی می تواند خریداری شود؟ از گچ گرفته تا کلید و سیم و سیمان و ...؟ دوماً برای هر خرید باید تاییده سازمان برنامه اخذ شود؟ ثالثاً اگه مثلاً قرارداد بر اساس فهرست بها ابنیه 96 هست تو نوشتن صورت وضعیت مصالحی که خریده میشه مثلا کابل فولادی اینو باید تو فصل مصالح پایکار پیمانکار ردیف 41104 بیاره و مشاور هم تایید کنه بعدش موقع پرداخت مبلغی که کارفرما بایت خرید این کابل داده از صورت وضعیت کم کنه؟ حالا بهای این کابل بر چه اساسی باید تو صورت وضعیت آورده بشه بر اساس همون قیمت کیلویئ 3100 یا هر قیمتی که کارفرما برا پیمانکار خریده؟ تو ماده 8 آیین نامه اجرای ماده 81 نوشته "در قراردادهای پیمانکاری پس از تحویل مصالح به کارگاهها، ورود آنها با حبضور دستگاه نظارت، صورت مجلس شده و بهای آن براساس نرخهای مندرج در قرارداد آنها در اولین صورت وضعیتی که پس از ورود به کارگاه تنظیم می شود، منظور می گردد." منظور از قرارداد آنها چیست؟ قرار داد خرید مصالح یا قرار داد بین کارفرما و پیمانکار؟ بعد فرق ماده 8 با 10 تو این آیین نامه چیست؟

  پاسخ
 • نوشته شده توسط سعید ذاکر خرداد ۲۹, ۱۳۹۷ at ۳:۰۰ ب.ظ

  با سلام، لطفاً بفرمائید مفهوم عبارت " در هر مرحله" مندرج در سطر ماقبل آخر صفحه 64 کتاب قرارداد و مدیریت ادعا (تألیف جنابعالی) چیست؟

  پاسخ
 • نوشته شده توسط سعید ذاکر خرداد ۲۹, ۱۳۹۷ at ۵:۲۵ ب.ظ

  آیا پاسخ 012917 مندرج در صفحه 104 کتاب قرارداد و مدیریت ادعا (تألیف جنابعالی) با عبارت "نخواهد بود" مندرج در سطر چهارم صفحه 107 همان کتاب در تناقص نیست؟

  پاسخ

درج پاسخ