همایش تخصص مدیریت دعاوی پروژه
دانشگاه تهران-تیرماه سال۱۳۹۶

انواع تاثیرات موضوعات مورد ادعا شامل :
تأثیرات مستقیم موضوعات مورد ادعا در زمان.
تأثیرات مستقیم موضوعات مورد ادعا در هزینه.
تأثیرات غیر مستقیم موضوعات مورد ادعا در زمان.
تأثیرات غیرمستقیم موضوعات مورد ادعا در هزینه.

مهندس مرتضی آمری نیا


وزارت نیرو- مدیریت شبکه برق ایران
دوره مدیریت ادعــا-آرشیو۱۳۹۴

الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK ویرایش های منتهی به ۲۰۱۶
فرآیندهای مدیریت ادعا
شناسایی ادعا
کمی سازی ادعا
پیشگیری از ادعا
راه حل و توافق در ادعا

مهندس مرتضی آمری نیا


همایش تخصص مدیریت دعاوی پروژه
دانشگاه تهران-تیرماه سال۱۳۹۶

ضمانت اجرای تعهدات در قرارداد را می توان به دو بخش تقسیم کرد :
ضمانت اجراهای قراردادی
ضمانت اجراهای قانونی (مسئولیت قراردادی)

مهندس مرتضی آمری نیا


اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه – ۲۶و۲۷ تیرماه – دانشگاه تهران.
موضوع سخنرانی : ” کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت”.
سخنران: مهندس مرتضی  آمری نیا – مدیریت پروژه آریانا


درج پاسخ