amerinia_arz

نقد و حاشیه نویسی بر:

مقاله : نقد رأی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ارز

نویسنده : حمید کلوند -هیوا باتمانی

کیفیت متن و محتوا :مطالب و استدلال های مفید

چکیده مقاله:

خسارت تأخیر تأدیه با شرایط و احکامی که اغلب بر قواعد آن حاکم می دانند، مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا بر ریال حاکم است و برای غیر آن موضوعیتی ندارد. نگارنده در این پژوهش با نقد شکلی و ماهوی یک رای از دادگاه بدوی و توضیح در مستندات و پیرامون آن، در تلاش است تا با سایر مقررات و اصول حقوقی دیگر، برای جبران بی عدالتی در این رابطه، قواعد حقوقی را ابزاری جهت نیل به اصول اولیه حقوق (ترمیم عدالت) بکار ببندد.

جهت مشاهده متن کامل اینجـــــــا کلیک نمایید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.

درج پاسخ