claimlaws-AmeriniaMBT

نقد و حاشیه نویسی بر:

مقاله : مروری بر تاخیرات و نحوه محاسبه ضرر و زیان تاخیرات مجاز پیمانکاران در شرایط عمومی پیمان

نویسنده : بابک بیژنی – رسول صفری منجق تپه – مجید پرچمی جلال

کیفیت متن و محتوا :–

چکیده مقاله:

تاخیرات زمانی از متداولترین مشکلات هر قرارداد است. تاخیرات ناشی از علل مختلفی هستند که از عملکرد گروه های درگیر پروژه ایجاد م یشوند. دلایل بروز تاخیر در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد اما برخی از علل مانند کمبود نیروی انسانی و مصالح، مشکلات مالی و ضعف در مدیریت در میان کشورها مشترک بوده و لذا حل و فصل این مشکلات دغدغه ای عمومی است. درشرایط عمومی پیمان فعلی جهت بررسی و پرداختن به تاخیرات در برخی از مادهها ابهامات، تناقضات و کاستیهایی وجود دارد که در مرحله اجرای پروژه و استفاده از شرایط عمومی پیمان، مشکلات و چالشهای قابل توجهای را بوجود میآورند. در این پژوهش بطور کلی به علل تأخیر و انواع آن در پروژههای عمرانی پرداخته و با نگاهی تحلیلی بر شرایط عمومی پیمان، به بررسی و نحوه محاسبه ضرر و زیان ناشی از تاخیرات مجاز پیمانکاران پرداخته میشود. نتایج بیانگر آن است که بررسی دقیق و رفع کاستیهای موجود در شرایط عمومی پیمان توسط دستاندرکاران و کارشناسان میتواند در کاهش مشکلات مطرح شده و دیگر مشکلات احتمالی مطرح نشده اثر بسزایی بگذارد.

جهت مشاهده متن کامل اینجـــــــا کلیک نمایید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.

درج پاسخ