sharayet

آیا شرایط عمومی پیمان‌های سازمان برنامه و بودجه

سند رسمی می‌باشند؟

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی بیان می‌دارد : « اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است ».

لذا بدیهی است، تنظیم سند شرایط عمومی پیمان‌های سازمان برنامه و بودجه، منصرف از ثبت در ادارۀ اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی میباشد لکن بررسی بایستی نسبت به مورد سوم، یعنی تنظیم سند نزد مأمورین رسمی صورت پذیرد. دانلود ادامه مطلب

ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ