کارگاه مدیریت ادعا و پرسش و پاسخ با مدیران پتروشیمی جــــم
photo_2018-10-17_20-48-17

کارگاه مدیریت ادعا و پرسش و پاسخ با مدیران پتروشیمی جــــم

کارگاه آموزشی مدیریت ادعا و جلسه پرسش و پاسخ در جمع مدیران محترم مجتمع پتروشیمی جم در بیست و پنجم مهرماه برگزار شد.

رئوس مطالب عنوان شده در جلسه :
انعکاس پیچیدگی‏های موجود در روابط انسانی را میتوان در تعبیرهای مختلف از یک اتفاق مشاهده نمود. حال وقتی رابطه‏‏ای در قالب قرارداد برای تسهیـم ســود تعریف می‏شود، موضوع پیچیده‏تر گشته و مباحث مرتبط با تعیین حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد و پیرو آن مدیریت ادعاهای مطروحه بسیار ارزشمند و حائز اهمیت می نماید. مدیریت ادعا (Claims Management)؛ مشمول مدیریت کلیه فعالیت هایی است که به جهت هدایت ادعاها (Claims) و یا دفاع و مقــابله در برابر دعـــاوی مطروحه (Cross Claim) انجام می پذیرد تا درخواستهای طرفین قرارداد برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده است،  سازماندهی شده و شرایط قراردادی برای جلوگیری از ضرر و زیان  و یا جبران خسارات مالی و زمانی محقق گردد. قطعا نگاهی تک بعدی به مسایل صرفاً حقوقی پیمان، بدون در نظر گرفتن موارد فنی و اجرایی آن، مدیریت دعاوی مطروحه در پروژه ها را دچار خلل نموده و چارچوب ادعاهای مذکور را متزلزل می سازد. زیرا مهمترین نکته در انجام مذاکرات مرتبط با طرح یا دفاع از ادعا، در نظر گرفتن  سلایق و نوع نگاه طرف مقابل دعوی به موضوع مورد ادعاست. بنابراین نحوه طرح ادعا و یا دفاع از آن حتی در یک موضوع مشترک،  با فردی حقوقی و شخصی که نگاهی صرفاً فنی و اجرایی به پروژه دارد، بسیار متفاوت خواهد بود
مهندس مرتضی آمری نیا

سرفصل کلی مطالب عنوان شده :

شرح مبانی حقوقی پیمان شامل :
۱-    تعریف اقسام عقود
۲-    منشأ پیدایش قراردادها
۳-    تعریف جایگاه  قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
۴-    حقوق تعهدات و مسئولیتهای  قراردادی
۵-    تشریح الزامات قراردادی و مبانی الزامات خارج از قرارداد
۶-    شروط باطل و تاثیر آنها در قراردادها
تعریف ادعا  و دسته بندی انواع آن شامل :
۱-    ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار
۲-    ادعاهای زمانی
۳-    ادعاهای کیفی
۴-    ادعاهای هزینه ای  ( مالی )
تشریح روش های مدیریت ادعا بر اساس فرایند های تعریف شده در  الحاقیه ساخت -Extension of PMBOK  شامل :
۱-    روش های شناسایی و تبیین منابع پیش نیاز جهت امکان سنجیِ طرح و یا دفاع از ادعاها
۲-    روش های مستدل و عملی  برای کمی سازی ادعاها
۳-    روش های عملی برای  پیشگیری از ادعاها
۴-    روش های مستند جهت یافتن راه‌حل  و یا توافق در ادعاها
تعیین خسارت :
– تشریح روش های تعیین خسارت ناشی از نقض تعهدات  قراردادی

 

 

 

درج پاسخ