Orf

نقد و حاشیه نویسی بر مقاله : جایگاه عرف در تفسیر قرارداد 

نویسنده : صونا سفیری – رحیم وکیل زاده

کیفیت متن و محتوا : درج در متن

چکیده مقاله:

برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. لذا چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانونگذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل و مبانی تفسیر قراردادها هستند می پردازد.

جهت مشاهده متن کامل اینجـــــــا کلیک نمایید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.

درج پاسخ