IIPMC-02

تمدید مدّت پیمان  بدلیل تأخیر در پرداخت صورت وضعیتهای تعدیل و محاسبه خسارات مربوطه

مؤلف :  مهندس مرتضی آمری نیا

ارایه شده در : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

 

واژگان کلیدی : قرارداد، ادعا،claim ، تمدید مدت، تعدیل، خسارت

چکیده :

مقاله حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش نخست، سعی گردیده با تفسیری دقیق از متن و محتوای “شرایط عمومی پیمان(نشریه۴۳۱۱ )”و بخشنامۀ ” نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها (۵۰۹۰ )”، روشی برای محاسبه تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت “صورت وضعیتهای تعدیل” ارائه شود. در بخش دوم، به موضوع هزینه های تحمیلی، ناشی از نقض تعـهّد ( اثر تأخیر در انجام تعهّدات مالی در قرارداد ) و روشهای محاسبه میزان خسارات مربوطه، بر اساس استدلال‏های فنی و قراردادی، در انطباق با قوانین حقوقی، پرداخته شده است.

مقدمه :

یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی که در راستای اجرای هر قراردادی احتمال تأسیس آن وجود دارد؛ اثبات وقوع نقض تعهّد توسط یکی از طرفین قرارداد و تعیین آثار آن می باشد .که به تبع آن و در جهت خروج از وضعیت ضرر، زیاندیده نسبت به کشف دلایل مستند و مستدل اقدام می نماید. در این میان قراردادهای ساخت که مابین کارفرمایان و پیمانکاران آنها منعقد میشوند، نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده، بلکه با توجه به ماهیّت کارهای پیمانکاری و تعدد تعهّدات، از پیچیدگی های بیشتری نیز برخوردار می باشند. مقاله حاضر، با هدف تدقیق در حد و مرز تعهّدات مالی طرفین قرارداد و تشریح آثار ناشی از نقض تعهّدات مذکور، تدوین گردیده است. دانلود متن کامل مقاله

ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ