final-01

ادعا و ‌مدیریت ادعا در پروژه‌های عمرانی

نویسنده : مهندس مرتضی آمری نیا

انتشار در : روزنامه اقتصاری آسیا

” ادعا” در لغت به معنای “مزیّتی برای خود قائل شدن” و یا “مطالبه نمودن” آمده است. این مفهوم در حوزه مدیریت پروژه، عبارت است از تقاضا برای قبول اتفاقی که رخ داده و یا تصوّر وقوع آن وجود دارد. در اینجا منظور از” اتفاق” عموماً، مشتمل بر مواردی چون بروز هزینه‌های پیشبینی نشده در قرارداد، تطویل مدّت زمان پروژه و یا تحقق کیفیت می باشد. دلایل ایجاد” اتفاق” می‌تواند تغییرات بنیادین در نحوه اجرای پروژه و یا بروز انحراف یا مغایرت در قرارداد باشد.

“مدیریت ادعا” فرآیندی را توصیف می‌نماید که با بهره گیری از آن می‌توان از بوجود آمدن “ادعا” جلوگیری نمود و اگر در شرایطی ” ادعا”  حادث گردد، چگونگی هدایت و راهبری آن را تشریح می‌نماید. مدیریت ادعا یکی از مهمترین مؤلفه ها در مدیـریت پروژه های عمرانی می باشد. زیرا بایستی این واقعیّت را قبول کرد که حتّی باوجود توافق مستمر بر تغییرات در قرارداد، اختلاف نظر میان ذینفعان پروژه مکرراً رخ می‌دهد و چنانچه طرفین قرارداد نتوانند به توافق برسند، اختلافات قـراردادی می‌تواند تأثیرات منفی بر پروژه گذاشته و حتی موجب شکست آن شود . بنابراین می بایست تلاش کرد تا حدامکان  از “ادعا” جلوگیری و آثار آن تعدیل شوند. در این راستا و به منظور کاهش اختلافات بالقوّه‌ای که ممکن است رخ دهد، باید به مدیریت قرارداد توجه خاصّی داشت. برخورداری از نگرشی تخصصی در این رابطه حائز اهمیّت فراوانی است. دانلود متن کامل مقاله

Web Site : www.claimlaws.ir

Instagram – Amerinia

Instagram-instaasianews

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ