SITE-02

اوّلین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه
تیرماه سال ۹۶ – دانشگاه تهران
سخنران : مهندس مرتضی آمری نیا
موضوع سخنرانی: کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت

مفهوم کمّی سازی دعاوی (Claim Quantification) یکی از مباحث مهّم مطرح شده در الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK ویرایش ۲۰۱۶ میباشدکه میتوان آنرا در دو بعد زمـانی و هزیـنه ای مـورد بررسی قرار داد و مشتمل بر کلیّه اقداماتی است که در راستای اندازه گیری میزان تغییرات و آثار آنها ، انجــام می پذیرد.
قطعاً نگاهی تک بعدی به روابط فنی و مالی تعریف شده در قراردادها بدون در نظر گرفتن مباحث حقوق پیمان، منتج به جبران انواع هزینه های تحمیلی در فرآیند مدیریت دعاوی پروژه ها نخواهد بود. گاهی اوقات فعالیّت های مورد “ادعا”، تأثیرات غیر مستقیم بر سایر فعالیّت ها و نواحی کاری داشته و هزینه ها را افزایش و یا دیگر فعالیّت ها را با تأخیر مواجه می نمایند. از اینرو پیامدهای غیر مستقیم نیز بایستی اندازه گیری و درجریان کمّی سازی دعاوی پروژه ها مورد استفاده قرارگیرند.
زمانی که قرارداد راه حلی برای تأثیرات غیر مستقیم موضوعات مورد ادعا و مدیریت آنها ارائه ننماید، توجیه این موارد برای شخصی که مورد “ادعا” واقع شده است، خصوصاً در حوزه های مالی، بدون ارائه مدارک مستند و مستدل، کاری بسیار دشوار است. از اینرو لازم است برای اثبات انواع هزینه های تحمیلی، با تدقیق در روابط قراردادی وآنالیز انواع هزینه های بالاسری (مستقیم و غیرمستقیم) بهمراه تلفیق این مباحث با تجارب مشابه و مجوّزهایی که به موجب قوانین حقوقی در روابط بین اشخاص مقرّر گردیده است، به کمّی سازی هزینه ای دعاوی پرداخته شود.

تشریح روشهای “کـمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت”بر اساس آنالیز چند بعدی موضوعات مورد ادعا، موضوعی است که در سخنرانی اوّلین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه ها، به آن پرداخته خواهد شد.

برگزار کننده : موسسه مدیریت پروژه آریانـــا

دانلـــود ویدئــــو توضیــحات

سایت همایش – دانلود بروشود

درج پاسخ