مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • P-P-01

    پرسش : آیا کارفرما میتواند در قالب ۲۵% یک فصل را کامل از قرارداد حذف کند یا خیر؟ پاسخ : در صورتیکه  نشریه۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان ساخت برای کارهای پیمانکاری) منضم به پیمان باشد.براساس ماده ۲۹ جمع مربوط به حذف یا کاهش مقادیر می‌بایست حداکثر  برابر ۲۵ درصد “مبلغ اولیه پیمان” باشد. لکن محدودیتی برای اعمال […]

جستجو