مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • P-P-01

    پرسش : آیا طـــرح دعوی و رسیدگی به شکایات در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آنها دستگاه دولتی می باشد، بدواً منوط به طرح اثبات تخلف کارفرما در دیوان عدالت اداری (قبل از مراجعه به محاکم قضایی)  است؟ پاسخ : در برخی از موارد ادعا می شود که طرح دعوی و رسیدگی به شکایات در قراردادهای […]

جستجو