مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • P-P-01

    پرســـش : در قراردادی مدت اوّلیه به اتمام رسیده است و کارفرما در حال بررسی تأخیرات مجاز و غیر مجاز می باشد. با توجه به حجم عملیات، این پروسه زمانبر است. از یک طرف کارفرما به دلیل محدودیت قراردادی (شرایط قرارداد) امکان تمدید مشروط هم ندارد. یعنی استفاده از عبارت معروف ” بدیهی است تمدید […]

جستجو