مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • همایش تخصص مدیریت دعاوی پروژه دانشگاه تهران-تیرماه سال۱۳۹۶ انواع تاثیرات موضوعات مورد ادعا شامل : تأثیرات مستقیم موضوعات مورد ادعا در زمان. تأثیرات مستقیم موضوعات مورد ادعا در هزینه. تأثیرات غیر مستقیم موضوعات مورد ادعا در زمان. تأثیرات غیرمستقیم موضوعات مورد ادعا در هزینه. وزارت نیرو- مدیریت شبکه برق ایران دوره مدیریت ادعــا-آرشیو۱۳۹۴ الحاقیه ساخت […]

جستجو