hamayesh-01

🔶اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه🔶

محورهای موضوعات در همایش مدیریت دعاوی پروژه :

•    مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های طرح و ساخت (EPC) صنعتی و غیر صنعتی
•    مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های ساخت (C)
•    مدیریت دعاوی پروژه در پیمان های متر مربع زیربنا
•    دلایل و ریشه های بروز دعاوی پروژه
•    راهکارهای عملی پیشگیری از بروز دعاوی پروژه توسط کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران
•    راهکارهای کمی سازی دعاوی پروژه
•    راهکارها و روش های تحلیل تأخیرات پروژه و تهیه لایحه تأخیرات پروژه
•    راهکارهای حل و فصل دعاوی پروژه
•    راهکارها و چالش های پیگیری دعاوی پروژه از طریق مراجع قضائی دادگستری
•    جایگاه و شرح وظایف واحد مدیریت تغییرات پروژه در طرح و رسیدگی به دعاوی پروژه
•    واکاوی ابعاد دعاوی پروژه از منظر فنی، حقوقی، مدیریت پروژه و غیره
•    مفاهیم و روش های مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های بین المللی
•    نحوه مدیریت دعاوی در انواع شرایط قراردادی تعریف شده توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC)
•    مدیریت دعاوی در استانداردهای مدیریت پروژه
•    مقایسه تطبیقی استقرار مدیریت دعاوی در کشورهای مختلف

سایت همایش – دانلود بروشور

ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ