kharid-cover

طرح ادعا در قرارداد خرید

پرسش :

قراردادی با موضوع “خرید تجهیزات کارخانه سیمان”منعقد کرده ایم. پس از تحویل تجهیزات، متوجه شدیم که بخشی از تجهیزات خریداری شده دارای ایرادات فنی می باشند. متأسفانه تجهیزات مذکور گارانتی ندارند. طی جلسات متعدد و انجام مکاتبات با فروشنده، مشخص شد که تجهیزات در زمان خرید دارای ایرادات فنی بوده اند و بالاخره توافق شد تا مابه التفاوت بخشی را که دارای ایراد می باشد، به خریدار پرداخت گردد. لکن در این خصوص در قرارداد پیش بینی صورت نگرفته است. حال در مبلغ مابه التفاوت، اختلاف نظر به وجود آمده است.زیرا خریدار مابه التفاوت به روز را مطالبه میکند اما فروشنده مدعی است که صرفاً مابه التفاوت بر اساس مبلغ مندرج قرارداد را پرداخت خواهد نمود. مبنای تعیین مابه التفاوت چه می باشد؟

پاسخ :

با توجه به توضیحات ارایه شده، قرارداد از نوع بیع تشخیص داده میشود. از آنجایی که در متن قرارداد دراین خصوص پیش بینی خاصی انجام نپذیرفته است، بایستی به قوانین مربوطه مراجعه نماییم . با بررسی موضوع در قانون مدنی و مطالعه بخش های مربوط به بیع، قواعد عمومی قراردادها و خیارات نتیجه زیر حاصل گردید:

ماده ۴۲۲ ق م :  اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش، یا فسخ معامله.

یعنی؛ چنانچه بعد از قرارداد، خریدار متوجه شود که “جنس خریداری شده” معیوب است، ما به التفاوت قیمت جنس سالم و معیوب را که “ارش” نامیده میشود،  از فروشنده مى گیرد و یا اینکه قرارداد را فسخ می کند.

در ماده ۴۲۷  قانون مدنی،  مقدار “ارش”  به شرح زیر تعیین شده است :

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی وقیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

پس به طریق ذیل عمل باید کرد :

  1. قیمت تجهیزات سالم و معیوب بایستی کارشناسی شده و مشخص شود.
  2. توضیح مهم : ملاک تعیین قیمت برای تجهیزات سالم و معیوب زمان انعقاد قرارداد است.
  3. اگر قیمت کارشناسی شدۀ تجهیزات در حالتی که سالم باشند مساوی با قیمتی باشد که در قرارداد تعیین شده است، تفاوت قیمت بین تجهیزات سالم و تجهیزات معیوب، بایستی به خریدار پرداخت شود.
  4. اگر قیمت کارشناسی شدۀ تجهیزات در حالتی که سالم باشند کمتر یا بیشتر از قیمتی باشد که در قرارداد تعیین شده است، مابه التفاوت قیمت از رابطه زیر به دست می آید که باید به خریدار پرداخت شود:

formuul

با تشکر – آمری نیا – وبسایت اصول مدیریت ادعا

تلگرام : قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ